03 de maig 2016

Ramon LLull, Contes i Exemples

L'exemplum és un relat breu que té com a objectiu il.lustrar respecte de la qüestió tractada. Ramon Llull, malgrat que quan fa literatura té unes intencionalitats extraliteràries (exposar i divulgar el seu pensament i el seu sistema artístic), utilitza molts dels recursos literaris a l'abast, un dels quals era l'exemplum. Però, en aquest cas, no es tracta d'un simple exercici literari sinó d'una eina per fer més atractiu el relat i apuntalar-ne la trama argumental. Per això, els aspectes que tracta són variats i amens, tal com podem veure en la selecció que presentem.
Disponible a les novetats de la planta 2 de la biblioteca.
usuari/s connectats